Zorg op school

Zorgvisie

BS Schuttershof profileert zich als een zorgzame school. Onze zorgbeleid is gestoeld op de principes van het zorgcontinuüm.
Dit zorgmodel is een doorlopend, aansluitend geheel van zorg. De zorgwerking vloeit
, als de nood er is, natuurlijk over naar een intensievere vorm van zorg.

Zorgteam

Zorgcoördinator: meester Tony

Zorgjuf in De Villa: juf Liesbeth

Zorgjuf in Tichelrij: juf Kris

Zorgjuf 't Molenhofje: juf Liesbeth

Ondersteuning zorg:
juf Melissa, juf Magali, juf Sofie, meester Maxim en juf Naomi
Dhr. Tony Ghijsen - Zorgcoördinator
tony.ghijsens@bsschuttershof.be

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Ons uitgebreid LVS brengt de evolutie van onze leerlingen duidelijk in kaart. Dit LVS dient ook als infokanaal voor het CLB en externe hulpverleners.


Overleg

Zorgoverleg

Zorgleerkrachten organiseren geregeld zorgoverleg met de klasleerkrachten :

Ø Na afname van LVS-testen. Na bespreking van de foutenanalyse volgen de nodige bijsturingen.

Ø Zorgoverleg in fase 1.

Er is wekelijks (vrijdagvoormiddag) een zorgoverleg met de directie, zorgleerkrachten en zorgcoördinator.


MDO (multi-disciplinair overleg)

3 maal per jaar organiseren we een MDO (oktober, maart en mei). De zorgleerkrachten overleggen met de klastitularissen over hun leerlingen. Risicoleerlingen worden intern besproken met de directie, zorgcoördinator en de zorgleerkrachten. Nadien volgt een post-MDO met het CLB.

Het LVS fungeert als leidraad in de diverse gesprekken.


Partners in samenwerking

CLB (centrum voor leerlingbegeleiding)

Onze school is verbonden aan het CLB NOVA. De medewerkers ondersteunen de scholen in de begeleiding van leerlingen op verschillende domeinen: preventieve gezondheidszorg; onderwijsloopbaanbegeleiding, leren en studeren; psychosociaal functioneren. U kan ook zelf contact opnemen met het CLB.

http://www.go-clbnova.be/


Ondersteuningsteam van het Openbaar OndersteuningsNetWerk(OONW)

Dit team neemt zowel de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als de begeleiding van het schoolteam op, binnen alle onderwijsniveaus.

https://www.onw-limburg.be/


Andere partners

Ons team werkt samen met verschillende partners uit de zorgsector. In het belang van de leerling worden externe hulpverleners steevast betrokken in de overlegmomenten, opdat het kind de best mogelijke kansen kan krijgen. Zo werken we (op vraag van en met toestemming van ouders) samen met logopedisten, thuisbegeleiders, psychologen en diensten zoals DAGG...

Ook met het internaat 'de Nachtvlinder' onderhouden we nauwe contacten. De internen worden zowel op het internaat als op school goed opgevolgd.

http://www.internaat-st-truiden.be/

Fase 0: brede basiszorg: regie klas

We creëren een krachtige leeromgeving:

Leersituaties moeten sterk uitdagend zijn. Ze bevatten veel doe-activiteiten, probleemsituaties zijn aangepast aan het niveau van de leerling. De leerling voelt zich maximaal betrokken. De leerkracht houdt rekening met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling.
We stellen ambitieuze, realistische en haalbare doelen en geloven in de groeimogelijkheden van elke leerling.

Ondersteuning en interactie :

De leerkracht kan verschillende vormen van hulp en ondersteuning aanbieden. Om kinderen te coachen en te richten in hun leerproces kunnen we de volgende technieken gebruiken :

  • Probleem identificeren : achterhalen wat de leerling niet begrijpt of kan.

  • Probleem signaleren: samen met de leerling nagaan wat fout is, wat de ontbrekende link in de redenering is, welke informatie ontbreekt.

  • Probleemoplossing organiseren: structureren door in kleine denkstapjes te werken eventueel ondersteunt door materiaal.

  • Impulsiviteit doorbreken: emoties om het onvermogen om zijn om een taak op te lossen wegwerken.

  • Motivatie en zelfvertrouwen verhogen: aanmoedigen, bevestigen en complimenteren.

  • Samen kennis construeren: hardop meedenken, bijkomende vragen stellen, laat tekenen en handelen met materialen.

  • Uitleg geven: toelichten, inzichten onder woorden brengen, gebruik diverse materialen.

  • Concretiseren en contextualiseren: concrete voorbeelden of materialen, linken aan het gekende.

  • Terugverwijzen en verbanden leggen herinneren aan een principe, ander voorbeeld, schema of materiaal, vorige les, … .

  • Structureren van oplossingsmethode: herinneren aan een oplossingsmethode of algoritme, hardop laten verwoorden, stappen tekenen of uitvoeren met materiaal.

Fase 1 : verhoogde zorg: regie school

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften volstaat een brede basiszorg niet. In fase 1 wordt de deskundigheid van het schoolteam ingeschakeld om deze leerlingen de nodige ontwikkelingskansen en stimulansen te bieden. De klasleerkracht realiseert, zo nodig ondersteund door het zorgteam, de zorg binnen de klascontext. Ouders worden als ervaringsdeskundigen bij de verhoogde zorg betrokken. In deze fase is er een planmatige aanpak. In deze fase kan ook een zorgoverleg georganiseerd worden.

De stappen, handelingen en evaluaties worden opgenomen in het LVS.

In fase 0 en 1 kan de klasleerkracht en het schoolteam rekenen op begeleiding door de pedagogisch begeleider en het CLB met het oog op het verhogen van de deskundigheid van het team.

Fase 2: uitbreiding van de zorg: regie van het CLB

Het schoolteam voelt dat zijn inspanningen, die van de ouders en van de leerling onvoldoende of geen resultaat opleveren.
Er is nood aan bijkomende inzichten. Het CLB wordt bij de individuele probleemanalyse betrokken.

Het CLB richt zich op de onderwijs- of opvoedingsbehoeften van het individu en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en de ouders.

Alle info uit het LVS wordt verzameld en vormt het startpunt van de intakefase.

Het CLB neemt de regie voor het verloop van het traject op zich. Het CLB coördineert de samenwerking met eventuele relevante externen.

De inbreng van externen kan maximaal afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders.

Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC)

Wanneer de school met een bepaalde leerling alle fasen van in het zorgcontinuüm heeft doorlopen, alle mogelijke redelijke aanpassingen heeft getroffen, maar niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, maakt het CLB, na akkoord van de ouders, een verslag (attest en verantwoordingsprotocol). Hiermee kan overgegaan worden naar een IAC.

Het geheel van maatregelen volstaat niet meer om de eindterm gerelateerde leerplandoelen te volgen.

 • De klassenraad, het CLB en de ouders gaan na of aanpassingen die nodig zijn voor een IAC redelijk zijn. De school maakt een curriculum op maat van de leerling.

 • Ouders kunnen van het recht op buitengewoon onderwijs gebruik maken en hun kind inschrijven in een school van het betreffende type.

Doel van een IAC:

 • Leerlingen zover mogelijk krijgen in hun ontwikkeling.

 • Het behalen van een getuigschrift is niet de eerste prioriteit, maar kan.