Visie

Leefschool de Villa is een ervaringsgerichte school, gelegen in een groene omgeving in het hartje van Sint-Truiden. Kinderen, leerkrachten, ouders en externe partners creëren hier een warme thuis, waar welbevinden centraal staat. Rekening houdend met de talenten van ieder individu wordt kwalitatief en vernieuwend onderwijs georganiseerd.

Zelfkennis, motivatie, initiatief durven nemen, creatief denken, samenwerken en verantwoordelijkheid kunnen nemen zijn immers eigenschappen die een sterke basis vormen voor ruime toekomstkansen. Onze tweede focus ligt dan ook op de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.

Om dit alles te bereiken, werken we volgens het principe van een leefschool, dat uit 5 verschillende fases bestaat. We lichten deze hieronder kort toe.


Fase 1: geborgenheid en veiligheid

Kinderen en leerkrachten moeten zichzelf kunnen zijn, in een omgeving waarin ze zich begrepen, aanvaard en gewaardeerd voelen. Elk individu is uniek en moet zich kunnen uiten in al zijn talenten en zwakheden.

Jezelf ontplooien kan alleen als er ook een veilige omgeving gecreëerd wordt. De sfeer is heel belangrijk en wordt daarom mee door de kinderen en het team bepaald.

Onze school is een warme thuis voor al onze leerlingen. We zorgen hier allemaal samen voor: o.a.

 • door de kleinschaligheid van de school: moestuintje en een kriebeltuin, een aantal kippen, speelweide en kampenweide, beweegparcours, speelplaats voor balspelen…

 • door een huiselijke inrichting en organisatie van de dag: pantoffels in de klas, samen eten, vrij toiletbezoek, dagindeling, klasraad, takenbord...

 • door het creëren van openheid en betrokkenheid te stimuleren: ouders zijn welkom in de klas, we streven een open communicatie na en een positieve samenwerking met ouders en externen…


Fase 2: het wij-gevoel

We werken aan het samenhorigheidsgevoel en zetten de kinderen aan tot zorgzaamheid. Dit doen we op onze school verschillende manieren: o.a.

 • de graadsklassen vormen leefgroepen die samenwerken

 • via het maatjessysteem delen leerlingen kennis en vaardigheden en leren ze elkaar ook waarderen in hun talenten;

 • via gezamenlijke projecten en het forum

 • in de aanpak van de kringmomenten: oefenen in het luisteren naar anderen, in het geven van feedback, zonder de andere te kwetsen, in het aanvaarden van (positieve of negatieve) kritiek, in het samen zoeken naar een oplossing van een probleem, in het verwoorden van gevoelens (non-verbaal en verbaal)…

Maar ook (groot)ouders worden betrokken in het ‘wij’ gevoel, het gevoel van verbondenheid. Ze kunnen zich op verschillende manieren engageren om mee te draaien in de dagelijkse werking van de school. Ze kunnen dat via de ouderraad die structureel deel uitmaakt van de werking van de school (organisatie eerste schooldag, infomomenten, eetdagen, luizenprotocol, …) of via losse momenten bij een klusdag, een activiteit, een uitstap, een verjaardag, bij de soepbedeling,… of als leesmoeder, knutselhulp, tuinier,…

‘Wij’, dat is eveneens de samenwerking met andere vrijwilligers die ons dagelijks ondersteunen op praktisch vlak (rij van de opvang, de kleine klusjes, het dagelijks onderhoud van de tuin en de speelplaats, de ondersteuning bij de peuters…)

‘Wij’ is zeker ook de gedeelde verantwoordelijkheid van het team op schoolniveau: het opnemen van taken, elkaar kunnen en mogen aanspreken, problemen op tafel kunnen leggen en bespreken; functioneren als 1 groep.

‘Wij’ betekent dus de positieve bijdrage van iedereen die deel uitmaakt van onze school, het belang van de kinderen een warm hart toedraagt en samen met de anderen het verschil wil maken.


Fase 3: kiezen

Het leren maken van eigen, bewuste keuzes, leren inschatten van de gevolgen ervan en het opnemen van de verantwoordelijkheid hiervoor, zijn zeer belangrijke vaardigheden voor de toekomst van een kind.

 • Na een instructiemoment gaan leerlingen aan het werk via verschillende werkvormen.

 • Kinderen leren werken met dag- en weekplanningen

 • Leerkracht begeleidt en evalueert samen met de leerlingen op het einde van de dag of week.


Fase 4: ordenen, begrijpen en leren door te doen

Kinderen gaan op ontdekking, op onderzoek, ze leren kritisch kijken en vragen stellen en zoeken uit wat ze willen zien, doen, weten en kunnen.

Een probleem? Dat is een uitdaging. We leren door die aan te gaan. Samen gaan we op verkenning en zoeken we naar oplossingen. De leerkrachten hebben oog voor wat leeft en begeleiden en betrekken de kinderen zoveel mogelijk in de zoektocht naar oplossingen voor problemen.

 • Via sprokkelmomenten naar gezamenlijke projecten

 • Vanuit de eigen interesses en vaardigheden van de kinderen

 • Samen een plan van aanpak leren opstellen


Fase 5: initiatief nemen, evalueren en filosoferen

We leren kinderen kritisch denken, initiatief nemen, organiseren, plannen, uitvoeren en evalueren. Dat zit in de dagelijkse werking van onze school verweven en is ook terug te vinden in de vorige fases.

 • Mondelinge en schriftelijke feedback gedurende de dag door medeleerlingen en door leerkrachten

 • Een puntenrapport met feedback van de leerkracht en zelfevaluatie van de leerling

 • Kindcontacten en oudercontacten – kijken naar groeikansen en blinkmomentjes