Ouderraad

Leefschool de villa – Ouderraad

"omdat elk kind het waard is ..."

Visie

De ouderraad bestaat uit een groep actieve ouders die, vanuit een grote interesse voor het schoolgebeuren, een brug vormen tussen het schoolteam en alle andere ouders. De leden willen bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs voor alle kinderen. Een goede verstandhouding met de leerkrachten en directie is hierbij van groot belang. De ouderraad wil in naam van alle ouders met hen constructief samenwerken in een sfeer van wederzijds vertrouwen, respect en openheid.

De zes doelen van de ouderraad

1. Ontmoeten

De ouderraad organiseert geregeld activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Ook de leerkrachten participeren en zijn er welkom, zodat ouders hen ook op een andere manier leren kennen. Voorbeelden zijn de spaghettiavond, de wintermarkt, ...

2. Ondersteunen, een financieel duwtje in de rug.

De ouderraad ondersteunt de materiële en sociale werking van de school. Dit doet ze door onder andere klusjes op zich te nemen, evenementen te helpen organiseren of door de school financieel te ondersteunen bij diverse projecten. De ouderraad beslist, eventueel na een voorstel van de school, welke som aan welke doelen of materialen zal worden besteed. Uiteraard wordt er gekozen voor projecten die in de lijn en visie van de school liggen en die de leerlingen ten goede komen.

3. Informeren van en door ouders.

Veel informatie wordt via het team rechtstreeks aan de ouders bezorgd. Soms is er extra informatie nodig om tot een volledig en genuanceerd beeld te komen van een beslissing. Voor het schoolteam is de ouderraad dus een bijkomend communicatiemiddel. Omgekeerd kan het schoolteam via de ouderraad goed op de hoogte gebracht worden van wat leeft bij ouders aan zorgen en aan suggesties voor verbetering.

4. Meedenken en overleggen

De ouderraad kan advies geven – op eigen initiatief of op vraag van het schoolteam – rond de algemene organisatie en werking van de school en projectwerking. Om dit praktisch te kunnen realiseren, maken de leden deel uit van een of meerdere werkgroepen en zetelt minstens één lid van de ouderraad in de schoolraad.

Nota: De ouderraad kan advies geven. De beslissing en eventuele uitvoering gebeuren door het schoolteam en de directie.

5. Toetssteen

De ouderraad is ook een toetssteen voor de schooldirectie en het leerkrachtenteam voor plannen of wijzigingen die op stapel staan. Op deze wijze helpt de ouderraad samen met de inspraak- en overlegorganen van de personeelsleden én de leerlingenraad een participatief schoolklimaat te realiseren.

6. Open geest

Voor de schooldirectie en het leerkrachtenteam is de ouderraad ‘de kritische vriend’ die in een constructieve geest het schoolleven helpt te optimaliseren vanuit de invalshoek van de ouders. Op vergaderingen van de ouderraad heerst er een open sfeer: er kan vrijuit gesproken worden.

De werking van de ouderraad

De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en leden.

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, secretaris (communicatieverantwoordelijke en verslagen) (… ) en een penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zij/hij vervangen door de ondervoorzitter. De directie maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur. De volledige ouderraad komt 4 keer per schooljaar samen in de leraarskamer. De datum van de eerste bijeenkomst wordt tijdens de slotvergadering van het voorbije schooljaar vastgelegd. Alle volgende data van het nieuwe schooljaar worden tijdens de startvergadering vastgelegd. De afgesproken data worden via de website en het informatiebord bij de ingang bekendgemaakt. Op de vergaderingen zijn ook steeds de directeur of coördinator (met volmacht) en een leerkracht aanwezig.

Het engagement in de ouderraad betekent:

- Deelnemen aan vergaderingen

- Lid zijn van minstens 1 werkgroep

- Deelnemen aan zoveel mogelijk activiteiten

De leden krijgen 14 dagen voor elke vergadering via mail een uitnodiging met agendapunten. Verontschuldigingen worden ten laatste een week voor de vergadering doorgemaild naar de voorzitter en de directeur. Wanneer blijkt dat, ondanks het vooraf vastleggen van de vergaderdatum, minstens de helft van de leden de vergadering niet kan bijwonen, wordt een nieuwe datum geprikt. Leden die drie of meer vergaderingen verstek laten gaan, worden niet meer als actief lid beschouwd en ontvangen geen uitnodiging meer. De agendapunten worden vastgelegd door de directeur en de voorzitter. Wie een agendapunt wil toevoegen, laat dit minstens 3 weken (uitzondering voor dringende items) voor de vergadering weten aan de directeur of de voorzitter. De leden van de verschillende werkgroepen bepalen zelf, in onderling overleg, op welke tijdstippen en waar zij vergaderen. De verantwoordelijke van de werkgroep brengt verslag uit over de stand van zaken op een of meerdere algemene vergaderingen. Een lid van een werkgroep moet niet noodzakelijk ook een lid van de ouderraad zijn. Alle helpende handen zijn welkom!


Op de vergaderingen komen volgende onderwerpen steeds aan bod:

 • verwelkoming,

 • verontschuldigingen,

 • goedkeuring en opvolging vorig verslag,

 • nieuws uit de werkgroepen/evaluatie - feedback activiteit/evenement,

 • info vanuit de school,

 • kastoestand,

 • variapunten

Extra agendapunten:

eerste ouderraad in september: de voorlezing van de visie en missie voor de nieuwe leden

laatste vergadering in juni: een korte evaluatie van het voorbije werkjaar

Lid worden van de ouderraad

Bij het begin van elk schooljaar krijgt iedereen de kans deel uit te maken van de ouderraad en zich te engageren voor een of meerdere werkgroepen. Wie interesse heeft om lid te worden, kan zijn/haar naam opgeven via de leerkrachten, de directeur of een van de leden van de ouderraad of komt naar de eerste vergadering van het schooljaar. De juiste vergaderdata worden door de secretaris opgehangen aan het schoolbord. Ook de volledige ledenlijst is terug te vinden op de website van de school en op het schoolbord aan de ingang van de school.

Verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur:

 • Kandidaten kunnen zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij de voorzitter van de ouderraad.

 • De nieuwe voorzitter wordt gekozen uit de leden van de ouderraad.

 • Bij meerdere kandidaturen wordt een verkiezing georganiseerd. Deze verkiezing gebeurt steeds bij schriftelijke en geheime stemming. Een meerderheid van de helft plus één der aanwezige stemmen is steeds vereist. Is deze bij de eerste stemronde niet bereikt, wordt een tweede stemronde ingericht, waarbij slechts twee kandidaten weerhouden worden met de meeste stemmen uit de eerste stemronde. In de tweede stemronde geldt de gewone meerderheid.

 • Een door ontslag vrijgekomen functie in het dagelijkse bestuur wordt bij tussentijdse verkiezing aangevuld. Alle leden van de ouderraad kunnen zich aanmelden.

 • Na twee jaar non-activiteit houdt de vereniging op te bestaan en gaat de kas naar de school.